BRS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

BRS Yetkilendirilmiş Gümrük Müşavirliği

Geçici İthalat Rejimine İlişkin Tespit İşlemleri

GC1; Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu eşya ile tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu mesleki teçhizat ambalaj maddeleri, özel nitelikil eşya ve numunelere ilişkin süre uzatımı talebinde, eşyanın rejimin öngördüğü şekilde kullanılıp kullanılmadığının tespitini,

(Kısmi muafiyet suretiyle geçici ithalat yapan ve süre uzatımına ihtiyaç duyan dış ticaret firmaları için gerekli tespit işlemini, tam muafiyet suretiyle geçici ithalat yapan ve Türkiye Gümrük Bölgesinden ihraç işleminin yapılıp yapılmadığını veya hangi oranda yapıldığının belirlenmesi ile ilgili tespit işleminin yapılmasına ihtiyaç duyan dış ticaret firmaları için gerekli raporlamanın yapılması)

GC2; İthalat vergilerinden tam muafiyet suretiyle geçici ithalat rejimine konu özel nitelikli eşyanın (kalıp, çizim, taslak ve benzeri diğer eşya, ölçme, kontrol, test araçları ve benzeri diğer eşya ile özel alet ve araçlar) kullanımı sonucunda elde edilen ürünlerin tamamının ya da öngörülen oranda Türkiye Gümrük Bölgesi’nden ihraç edildiğinin tespitini kapsar.

GK1; Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamında ibra işleminin tespitini kapsar.

NK1; Eşyanın öngörülen süre dahilinde nihai kullanımına tahsis edilip edilmediği ve öngörülen amaçlar için kullanılıp kullanılmadığının tespitini kapsar.

DR1; Dahilde işleme rejimi kapsamındaki eşyaya verilen izinlerle ilgili süre uzatımlarına esas teşkil edilecek işlemlerin tespitini kapsar.

(Gümrük idarelerince verilen Dahilde İşleme İzinleri kapsamındaki eşya ile ilgili ek süre ihtiyacı bulunan dış ticaret firmalarının tespit işlemlerini)

Diğer rejimlere yönelik

Geçici ithalat kapsamında giren eşyanın süre uzatımlarının değerlendirmesi açısından rejimin öngörüldüğü şekilde kullanıldığının tespit edilmesi, Dahilde işleme izni kapsamında süre uzatımına ilişkin taleplerin değerlendirilmesi, Nihai kullanım rejimine konu eşyanın öngörüldüğü şekilde kullanıldığının tespiti ile ithalde alınan teminatın iadesi için rapor düzenlenmesi, Tam muafiyet ile geçici ithalat kapsamında getirilen özel nitelikli eşyadan üretilen mamullerin ihracatının tespit edilmesi, Gümrük kontrolü altında işleme rejimi kapsamındaki eşyanın ibra işlemine ilişkin tespit yapılması, Öngörülmüştür.